Reklamacje

REKLAMACJE

1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym ARTI-DYSTRYBUCJA.PL  podlegają dwu- letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
2. ARTI-DYSTRYBUCJA.PL zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT.
3. Zaleca się aby reklamowany Towar był czysty, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
5. ARTI-DYSTRYBUCJA.PL w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia wydana przez profesjonalnego Rzeczoznawcę.
6. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.
7. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez ARTI-DYSTRYBUCJA.PL formularz , przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
8. Jeżeli w wyniku uznania przez ARTI-DYSTRYBUCJA.PL reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, ARTI-DYSTRYBUCJA.PL niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.
9. Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, ARTI-DYSTRYBUCJA.PL na żądanie Klienta obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez ARTI-DYSTRYBUCJA.PL, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

Formularz Reklamacji Towarów
  •